Zoek

Voorwaarden fotografie

Op al onze leveringen m.b.t. fotografie zijn de voorwaarden van DuPho van kracht, welke ook gedeponeerd zijn bij de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 66/2016. Voor productfotografie zijn tevens onze aanvullende voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. VERGOEDING

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. FACTUUR EN BETALING

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. KLACHTEN

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. OPDRACHT

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. LICENTIE

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

9. INBREUK OP AUTEURSRECHT

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. NAAMSVERMELDING EN PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid1 subcend in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DERDEN

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. FAILLISSEMENT/SURSEANCE

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. RECHTS- EN FORUMKEUZE

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR PRODUCT-FOTOGRAFIE

1. ALGEMEEN

1.1 Aanvullende voorwaarden voor productfotografie door Mediadome dienen ter aanvulling op de algemene voorwaarden van DuPho. Productfotografie door Mediadome is de door de heer R. Slavenburg gedreven eenmanszaak. Productfotografie door Mediadome is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64886786 en is gevestigd te Amsterdam (1066VH), Johan Huizingalaan 763 A Gebouw B.

1.2 De aanvullende voorwaarden productfotografie zijn naast de algemene voorwaarden van DuPho, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Wederpartij, van toepassing op alle offertes en opdrachten alsmede maken tevens een integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten en door Fotograaf te verrichten overige werkzaamheden.

1.3 In deze set algemene voorwaarden wordt aangesloten bij de definities van Fotograaf en Wederpartij zoals deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van DuPho.

1.4 Onder Wederpartij wordt in deze aanvullende voorwaarden voor productfotografie tevens bedoeld de door Wederpartij schriftelijk aangewezen derde(n).

1.5 Fotograaf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in bewaring nemen en het vervoer van de goederen.

1.6 Fotograaf zal bij bewaring van de goederen de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

1.7 De Fotograaf zal Wederpartij gedurende de bewaarneming toegang verschaffen op verzoek van Wederpartij tot de in bewaring genomen goederen tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra door de Fotograaf te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met de Fotograaf een afspraak is gemaakt.

1.8 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen worden de goederen direct na voltooiing van de werkzaamheden van Fotograaf opgehaald.

1.9 Alle bewaring en/of vervoer van goederen door Fotograaf en/of door bij Fotograaf werkzame werknemers en/of ingeschakelde derden zal geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij.

2. VERZEKERING

2.1 Fotograaf zal, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk met de Wederpartij is overeengekomen, nimmer verplicht zijn verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de goederen die aan Fotograaf zijn toevertrouwd.

2.2 De Wederpartij dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of vervoerde goederen tijdens de duur van de overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. Het tarief dat de Fotograaf hanteert, is niet op het verzekeren van de goederen afgestemd.

2.3 Fotograaf wijst klant erop dat klant een tijdelijke opslagverzekering voor goederen voor de bewaarneming periode dient af te sluiten dan wel dat klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats.

3. KOSTEN

3.1 Wordt in geval van schade aan of verlies van de goederen, welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd door brand of enige andere oorzaak, diens medewerking ingeroepen voor het vaststellen van zodanig verlies of zodanige schade, dan zal de bewaarnemer gerechtigd zijn te vorderen, dat het bedrag van de daarmee samenhangende kosten inclusief van de beloning ter zake zijn bemoeienissen aan hem worden vooruitbetaald dan wel dat daarvoor zekerheid wordt gesteld.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant voor schade, op welke grond dan ook, inclusief alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, beschadiging of diefstal, behoudens indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van Fotograaf, bij Fotograaf werkzame werknemers en/of hulppersonen ingeschakeld door Fotograaf.

4.2 Indien en voor zover de Fotograaf met inachtneming van de voorgaande leden niettemin aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Fotograaf wordt uitbetaald onder aftrek van het eigen risico van dergelijke verzekering.

4.3 Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Fotograaf ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige aanvullende voorwaarden voor productfotografie, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel zou volgen.

4.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Fotograaf aansprakelijk is.

5. OVERMACHT

5.1 Indien Fotograaf door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Fotograaf nimmer aansprakelijk jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.2 Aan de zijde van Fotograaf omvat overmacht onder andere alle handelingen waarop Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en overige gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Fotograaf vallen, zelfs wanneer deze op het moment van het sluiten van de overeenkomst konden worden voorzien, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of permanent wordt verhinderd hetgeen, indien niet reeds hieronder vallend, wordt begrepen, verzuim van leveranciers van Fotograaf, ziekte, (burger-)oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), rellen, stakingen, personeelstekort, uitsluitingen, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, late levering van materialen en producten door de leverancier van Fotograaf, beperkende overheidsmaatregelen, sabotage (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het door anderen dan medewerkers van Fotograaf en/of door Fotograaf ingeschakelde derden, en in het algemeen een onvoorziene omstandigheid binnen de onderneming of op locatie van Fotograaf, zowel in binnen- en buitenland. Het vorenstaande is eveneens van toepassing als de voornoemde omstandigheden plaatsvinden met betrekking tot of binnen / bij de onderneming, op de locatie van de werkzaamheden of bij de leverancier waar Fotograaf haar producten inkoopt of gewoonlijk inkoopt.

Ga naar de inhoud